Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Erfgoed volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, welstand en monumenten.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.

TheaterHuis – Voorstraat 14

Voorstraat 14 – De plannen om het TheaterHuis aan de Voorstraat te verkopen, aan een projectontwikkelaar die hier appartementen wil bouwen, lijken naderbij te komen. De Oude Dorpskern heeft voor het behoud van het TheaterHuis een verzoek ingediend bij de Gemeente. LEES VERZOEK

Lees meer

Voorstraat 114-116

Mei 2020 – De gemeente heeft op een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en het realiseren van meerdere appartementen op Voorstraat 114-116.
Om ervoor te zorgen dat de verbouwing volgens de regels verloopt heeft de vereniging de gemeente gevraagd, in het kader van rechtszekerheid, de verbouwing nauwlettend te volgen en of en hoe aan de voorwaarden uit de vergunning wordt voldaan.
LEES HIER onze brief aan de gemeente. LEES HIER antwoordbrief van de gemeente.

Lees meer

De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Augustus 2019 – De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed. 

Lees meer

Gemeentelijke monumenten ook in Noordwijk

Na een veel te lange aanloop is het in 2017 zover: ook in Noordwijk zullen naast Rijksmonumenten ook Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.Dit is de belangrijkste aanvullende optie om ons erfgoed verder te beschermen. De aanwijzing vindt plaats op basis van een selectie door de Commissie Erfgoed Noordwijk.

Voor verdere achtergronden zie  notitie voortgang gem monumenten

Lees meer

Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht van Noordwijk Binnen

Erfgoedvisie DOD n.a.v. evaluatie ‘Beschermd Dorpsgezicht’
N.a.v. het rapport evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht, de enquête onder bewoners en discussie met betrokken leden heeft de DOD een nieuwe erfgoedvisie opgesteld, met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Lees meer

Presentatie rapport Beschermd Dorpsgezicht

17 januari 2018 – vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’. Lees meer  hand-out

Uitslag enquête onder bewoners oude kern

Maart 2018 – Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen. Voor kennisname van de uitslagen zie de samenvatting.

Lees meer  enquête