Geen PBD-zakken aan lantaarnpalen

De gemeente is begonnen met een nieuwe manier van inzamelen van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) middels zakken aan de lantaarnpalen.
Wij zijn van mening dat dit afbreuk doet aan het beschermde dorpsgezicht in de oude dorpskern.
Daarom hebben wij onderstaand bezwaar ingediend bij de gemeente.
Lees hieronder ons bezwaarschrift, de reactie vanuit de gemeente en daarop weer onze reactie.

5 okt. 2023  – Reactie De Oude Dorpskern

Beste meneer Berendsen,
Hartelijk dank voor onderstaande mail van 3 oktober jl. aan onze voorzitter. Daarin licht u toe waarom er ondanks ons verzoek daartoe, vooralsnog geen uitzondering zal worden gemaakt voor de oude dorpskern t.a.v. de inzameling van het PBD middels kroonringen en zakken.
U stelt dat er niets verandert in de bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern en dat daarom het beschermd dorpsgezicht geen schade wordt toegebracht. Daar zijn wij het om de volgende redenen niet mee eens.
In ons verzoek hebben wij reeds gewezen op het feit dat ook de lantaarns deel uit maken van het beschermd dorpsgezicht. Daarover kan geen misverstand bestaan. Immers, in uw Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt dat volledig erkend; daarin is gesteld dat er vanwege het bijzondere karakter van de oude dorpskern een in detail beschreven fraaie lantaarn met Leidsche Kap geplaatst dient te worden. Dat dat nog niet in het hele aangewezen gebied het geval is, is onderwerp van overleg met uw collega’s Dennis van Putten en Janus Gortzak van de cluster Openbare Ruimte Civiel, die daar uitvoering aan dienen te geven.
Dus, niet alleen bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern horen tot het beschermd dorpsgezicht, ook de lantaarns maken daar deel van uit. Door het daaraan bevestigen van ontsierende kroonringen en vervolgens plastic afvalzakken, wordt wel degelijk afbreuk gedaan aan het toch al kwetsbare beschermd dorpsgezicht. Met de erkenning van de oude dorpskern als beschermd dorpsgezicht draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om dat te beschermen, in plaats van daar schade aan toe te brengen. Het is al erg genoeg dat wij als vereniging u daar telkens weer op moeten wijzen.
Enfin, wij verzoeken u opnieuw om voor de oude dorpskern alsnog een uitzondering te maken, te meer daar meerdere leden/ bewoners van de oude kern ons te kennen hebben gegeven desnoods zelf de kroonringen te zullen verwijderen. Wij zouden hen hier graag van willen weerhouden door in onze volgende Nieuwsbrief mee te delen dat de gemeente inmiddels besloten heeft de kroonringen in de oude kern te laten verwijderen.
In afwachting va uw positieve reactie en bij voorbaat dank voor uw actie,

Met vriendelijke groeten,
Frans L.W. Bruinzeel,
Vicevoorzitter De Oude Dorpskern Noordwijk Binnen

3 okt. 2023 – Reactie van de gemeente:

Geachte heer Barnhoorn,
Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij hebben uw brief zorgvuldig behandeld en besproken met de juridische afdeling gezien het beschermd dorpsgezicht van de oude dorpskern.
Het uitgangspunt hiervan is dat de structuur en de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht behouden of versterkt wordt. Daar er niets verandert in de bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern wordt het beschermd dorpsgezicht geen schade toegebracht.

Om die reden en in overleg met de verantwoordelijk wethouder is besloten om geen uitzondering te maken voor de oude dorpskern. Ook binnen de oude dorpskern zal de inzameling van het PBD middels kroonringen en zakken gebeuren.
Uiteraard staat het de bewoners van de oude dorpskern vrij om hier geen gebruik van te maken en het PBD afval aan te bieden op de daarvoor bekende plaatsen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Alex Berendsen
Medewerker Afval & Grondstoffen
Gemeente Noordwijk

13 sept. 2023 – Brief aan de gemeente:
Geacht College,
Op 23 juni jl. hebben wij u een brief gestuurd in reactie op uw voornemen om alle bewoners van grondgebonden woningen in de gemeente te verplichten een extra afvalcontainer voor papier en karton te accepteren. In deze brief hebben wij erop gewezen dat in de oude dorpskern veel huizen geen achterom hebben, de straten smal zijn en de stoepen vaak nog smaller. Het gevolg van deze, naar onze mening onnodige maatregel, zou tot gevolg hebben dat er nog meer afvalbakken op straat zouden komen te staan dan nu al het geval is en daardoor het Beschermd Dorpsgezicht van de oude dorpskern ernstig ontsieren. Tot ons genoegen heeft u positief gereageerd op onze argumenten en de verplichting laten vallen.

De kwalificatie Beschermd Dorpsgezicht schept verplichtingen, niet alleen voor de eigenaren van panden, maar ook voor de gemeente. Het betekent onder meer dat er bepaalde lantaarnpalen zijn voorgeschreven. Dat is bepaald in uw Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 2016 (LIOR). Daarin staat hierover: Bijzondere gedeelte “Oude kern Binnen” verlichtingscombinaties: Het bijzondere gedeelte van de “Oude kern Noordwijk – binnen” dient te worden voorzien van donker groene gietaluminium oude grachtmasten met de originele “Leidsche Kap” armatuur. Deze armaturen “de Leidsche kap” mogen in verband met hun bijzonderheid nergens anders worden toegepast binnen de gemeente Noordwijk.

Omdat in een deel van het aangeduide gebied andere dan de voorgeschreven kappen zijn geplaatst dringen wij er al enige tijd in gesprekken met de betreffende gemeentelijke dienst op aan die te vervangen, zodat aan de leidraad wordt voldaan. Naar verluid wordt daar binnenkort ook werk van gemaakt. Dat dan vervolgens deze fraaie lantaarnpalen gebruikt gaan worden als hangplek voor plastic afval (zie foto’s) vinden wij volstrekt ongepast.

Wij verzoeken u dan ook om de maatregel voor de oude kern niet van toepassing te verklaren en de reeds gemonteerde ophangsystemen te laten verwijderen.

Tenslotte, ook wij zijn groot voorstander van het scheiden van afval voor een beter milieu en wij zullen er in de komende nieuwsbrieven bij onze leden op aandringen dat zij hun plastic afval, net als papier en karton, op de bekende plaatsen blijven inleveren!

Hoogachtend, namens het bestuur
Pieter Jan Barnhoorn, voorzitter

Nieuws Overzicht