Ruimtelijke Ordening

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Ruimtelijke Ordening volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersstructuur en parkeren.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.

Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen

Januari 2022 – De gemeente Noordwijk  heeft aan iv-infra bv opdracht gegeven voor een verkeersonderzoek uitgevoerd in Noordwijk Binnen.
Het proces werd in de zomer gestart met een enquête in de zomer onder de bewoners om de knelpunten te inventariseren, en vervolgd met een participatietraject.

Lees meer

Zorgen over de ontwikkelingen in de Oude Kern

Mei 2021 – Wederom hebben wij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders onze ernstig zorgen geuit over het het ontbreken van een structureel overleg met het gemeentebestuur.
Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is.
Opnieuw is in een pand, Voorstraat 65, historische waarde vernietigd omdat toezicht op het naleven van de (ver)bouwvergunningen ontbreekt of te laks blijkt.
> LEES HIER DE 3e BRIEF AAN DE GEMEENTE

Lees meer

Ontwikkelingen Julianahof

Januari 2021- De ontwikkeling Julianahof on hold
De plannen rond de ontwikkeling van het Julianahof zullen door de ontwikkelende partijen opnieuw bekeken worden.
Reden hiervoor aangegeven zijn dat de procedure langer gaat duren, de bouwprijzen gestegen zijn en het grotendeels sociale woningbouw betreft, waardoor de opbrengsten niet meestijgen.
In het eerste kwartaal van 2021 zal de haalbaarheid nader onderzocht worden.

Lees meer

DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’ dient zienswijze in

10 november 2020 – Onze werkgroep heeft op 8 november 2020 haar zienswijze verzonden, aan het college van burgemeester en wethouders en raadsleden, over de concept omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’.
De werkgroep is teleurgesteld dat er zó weinig is terug te vinden van haar inbreng. Het is naar onze mening een weinig zeggend en weinig ambitieus verhaal geworden van de gemeente en niet bepaald inhoud gevend aan het veel gebruikte begrip ‘Samen’.
LEES ONZE ZIENSWIJZE

Lees meer

Herinrichting Jeroensplein

Oktober 2019 – Al enige jaren is de gemeente bezig met plannen voor de herinrichting van het Jeroensplein. De Oude Dorpskern is daar in het verleden bij betrokken geweest, met name in de planfase.

Lees meer

Omgevingsvisie 2030 – Speciale Ledenbijeenkomst

Januari 2020 – Onder die titel is de Gemeente Noordwijk onlangs het proces gestart op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie Noordwijk 2030.
Een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en verenigingen was hiervoor uitgenodigd. Ook De Oude Dorpskern was aanwezig in de persoon van bestuurslid Karel Reekers.

Lees meer

Meewerken aan opstellen Cultuur-Historische Waardekaart

Maart 2018 – Doelstelling van de Gemeente Noordwijk is het realiseren van een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee kunnen alle cultuurhistorische waardevolle structuren en gebieden adequaat in bestemmingsplannen en omgevingsplan worden verankerd. Daadorr voldoet Noordwijk aan het wettelijk kader.
Namens de DOD nemen Harrie Salman en Hein Verkade deel aan het overleg en zorgen voor input.

Lees meer  Uitgangspunten CH-Waardenkaart – maart 2018

Parkeeronderzoek oude kern

Mei 2017 – De DOD heeft met een aantal vrijwilligers een eigen onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er 17 metingen gedaan over alle dagen in de week en op meerdere tijdstippen.

Lees meer

Wijkavond ‘De Oude Dorpskern’

8 november 2016 – werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest. Naast presentaties door de DOD en de politie werd in werkgroepen in detail ingegaan op problemen en zorgen in de wijk.

Lees meer